Logo
I. HYRJE 
  Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
  Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).
  Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e LDI-së. Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
  Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Qendrës Kombëtare të urgjencësë Mjekësore, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.urgjenca.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.
  Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.
  Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
  Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME
  Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës të Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore janë:
  1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
  2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: QKUM ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
  3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e DQOSHKSH-së dhe përkatësisht: Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar dhe Ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
  4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
  5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
  6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
  7. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
  •	i plotë;
  •	i saktë;
  •	i përditësuar;
  •	i thjeshtë në konsultim;
  •	i kuptueshëm;
  •	lehtësisht i aksesueshëm;
  •	i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.
  
III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË
Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, QKUM vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit 
www.urgjenca.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
  
  Strukturën organizative të QKUM-së:
•Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;

•Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

•Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të Qkum-së, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

•Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

•Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

•Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;

•Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të Qkum-së, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

•Informacion për shërbimet që Qkum i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;

•Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të QKUM-së , një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

•QKUM, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;

•Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore.

IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË QENDRËS KOMBËTARE TË URGJENCËS MJEKËSORE 
Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/Përmbajtja Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. Neni 7/1/a/d 1.Ligj Nr. 147/2014 Për Shërbimin e Urgjencës Mjekësore.
2. Vendim Nr.185, Datë 4.4.2019 Për Disa Ndryshime Në Vendimin Nr. 933, Datë 29.12.2014, Të Këshillit Të Ministrave, “Për Miratimin E Strukturës Organizative Të Qendrës Kombëtare Të Urgjencës Mjekësore”, Të Ndryshuar
3.Rregullorja e QKUM-së
1.15 ditë pas botimit në fletoren zyrtare.
2.Pas botimit në fletoren zyrtare.
3.Menjëherë pas miratimit
1.www.urgjenca.gov.al
2.www.urgjenca.gov.al
3.www.urgjenca.gov.al
1.Drejtoria e Financës, Investimeve dhe Buxhetit
2.Drejtoria e Financës, Investimeve dhe Buxhetit
3. Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektori i Njësisë së Koordinimit të Urgjencave.
Akte ndërkombëtare Neni 7/1/b
Ligje Neni 7/1/b Ligj Nr.147/2014 Për Shërbimin e Urgjencës Mjekësore. 15 ditë pas botimit në fletoren zyrtare. www.urgjenca.gov.al QKUM
Akte nënligjore Neni 7/1/b 1.Vendim Nr.933, Datë 29.12.2014 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË QENDRËS KOMBËTARE TË URGJENCËS MJEKËSORE
2.Vendim Nr.250, Datë 30.3.2016 Për Disa Ndryshime Dhe Shtesa Në Vendimin Nr. 933, Datë 29.12.2014, Të Këshillit Të Ministrave, “Për Miratimin E Strukturës Organizative Të Qendrës Kombëtare Të Urgjencës Mjekësore
3.Vendim Nr.185, Datë 4.4.2019 Për Disa Ndryshime Në Vendimin Nr.933, Datë 29.12.2014, Të Këshillit Të Ministrave, “Për Miratimin E Strukturës Organizative Të Qendrës Kombëtare Të Urgjencës Mjekësore”, Të Ndryshuar
Pas botimit në fletoren zyrtare
Pas botimit në fletoren zyrtare
Pas botimit në fletoren zyrtare
www.urgjenca.gov.al
www.urgjenca.gov.al
www.urgjenca.gov.al
Drejtoria e Financës, Investimeve dhe Buxhetit Drejtoria e Financës, Investimeve dhe Buxhetit Drejtoria e Financës, Investimeve dhe Buxhetit
Dokument politikash; dokument tjetër Neni 7/1/b
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës. Neni 7/1/c/g Format Kërkese
Format Ankese
Format Përgjigje
Pas miratimit të Programit të transparencës. Në faqen zyrtare në menunë "Programi i transparencës" Koordinatori për të drejtën e informimit
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit. Neni 7/1/c/g Neni7/1/ç Koordinatori: Alda Ruçaj Menjëherë pas miratimit të aktit nga titullari. Në faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës” Koordinatori për të drejtën e informimit
Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve. Neni 7/1/d
Mekanizmat monitorues;
Raporte auditi;
Dokumentet me tregues performance
Neni7/1/dh
Buxheti Neni7/1/e Projekt buxheti per shpenzime koherente
Projekt buxheti per shpenzime kapitale
Realizimi i shpenzimeve
Raportim per realizimin e Buxhetit
Informacion për procedurat e prokurimit. Neni 7/1/ë
Shërbimet e autoritetit për publikun. Neni7/1/f Si te veprojme
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj. Neni 7/1/gj
Mbajtja e dokumentacionit nga AP Neni 7/1/h LIGJ Nr.9154, Datë 6.11.2003 PËR ARKIVAT
Norma Tekniko-Profesionale Dhe Metodologjike Të Shërbimit Arkivor Në Republikën E Shqipërisë
15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Menjëherë pas miratimit
Arkiva Sektori i Shërbimeve Mbështetëse Sektori i Shërbimeve Mbështetëse
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligjit nr.119/2014. Neni 7/1/i
Përshkrim i kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato Neni 7/1/j
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Neni 7/1/k Trajnime
Informacione të tjera të dobishme Neni 7/1/l

V. PUBLIKIMI Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, QKUM vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.urgjenca.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”. VI. MONITORIMI Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit. Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.