Logo

Programi i Transparencës


Qendra Kombëtare Urgjencës Mjekësore

Rreth QKUM

Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi QKUM Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të QKUM Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga QKUM Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të QKUM Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga QKUM Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga QKUM


Programi i Transparencës së QKUM miratuar me Urdhrin Nr. 112, datë 22.06.2021