Logo

ORGANIKA E QENDRËS KOMBËTARE TË URGJENCËS MJEKËSORE

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

1
Sekretar 1

Drejtoria e Financës, Investimeve dhe Buxhetit

[23]
Drejtori 1

Sektori i Financës dhe i buxhetit

6
Përgjegjës sektori 1
Specialistë (financë/buxhet) 3
Llogaritar 1
Specialist investimesh (ekonomist, inxhinier) 1

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

16
Përgjegjës sektori 1
Specialist (burime njerëzore) 1
Specialistë (jurist) 2
Arkivist 1
Shoferë 3
Sanitare 4
Magazinier 1
Specialist (prokurimi) 1
Teknik i mesëm (specialitete të ndryshme) 2

Drejtoria e Koordinimit të Urgjencave Mjekësore

[53]
Drejtor 1

Sektori i Njësisë së Koordinimit të Urgjencave

43
Përgjegjës sektori (mjek) 1
Kryeinfermier urgjence 1
Mjekë (urgjence) 16
Infermierë (urgjence) 25

Sektori i Trajnimeve, i Certifikimeve dhe i Akreditimit

4
Përgjegjës sektori (shkenca mjekësore) 1
Specialistë (shkenca mjekësore) 3

Sektori i Parandalimit, Kontrollit të Cilësisë dhe Edukimit

5
Përgjegjës sektori (shkenca mjekësore) 1
Specialistë (shkenca mjekësore) 4

Drejtoria e Komunikimit, Statistikës dhe Regjistrit të Urgjencës

[8]
Drejtor 1

Sektori Komunikimit

3
Përgjegjës sektori 1
Specialistë 2

Sektori i Statistikës dhe Regjistrit të Urgjencës

4
Përgjegjës sektori 1
Specialistë 2
Operator 1

Numri Total

[86]


112126127128 129